Klubben

Kallelse till ordinarie årsmöte för Lysekil Holma GK 2018

Datum: Lördag den 10 februari 2018

Tid: Kl 15.00

Plats: Brastads Folkets Hus, Biografvägen 1, Brastad

Dagordning

 • 1Mötets öppnande
 • 2Mötets behöriga utlysande
 • 3Fastställande av röstlängd
 • 4Godkännande av dagordning
 • 5Val av mötesordförande
 • 6Val av mötessekreterare
 • 7Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
 • 8Verksamhetsberättelse 2017
 • 9Årsredovisning för 2017
 • 10Revisorernas Berättelse
 • 11Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2017
 • 12.1Styrelsens förslag (Proposition)
 1. a)Stadgeändring angående antal styrelseledamöter –Bilaga 1
 2. b)Stadgeändring angående suppleanter i styrelsen –Bilaga 1
 • 12.2Antalet ordinarie styrelseledamöter 2018 –Bilaga 1
 • 13Inkomna motioner
 • 14Medlemsavgift 2018
 • 15Budget 2018
 • 16Verksamhetsplan 2018
 • 17Valen

A: Val av ordförande för 2018

Mandattiden utgår för Bertil Johansson

B: Val av 1 ledamot på 2 år

Mandattiden utgår för Sven Lindvall och Björn Lindblom (Sven och Björn har förklarat sig ej stå till förfogande för omval)

C: Val av revisorer 2018

Mandattiden utgår för Mikael Baaz och Bengt Ingemansson

D: Val av valberedning 2018

Mandattiden utgår för Hasse Franzén och Stefan Axmark

 • 18Övriga Frågor
 • 19Avslutning

 

Bilaga 1:

 • 12.1I nuvarande § 25 i LHGK stadgar står:”Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter samt 3 suppleanter.”

Förslag från styrelsen

Styrelsen föreslår att ändring sker av stadgarna enligt följande: ”Styrelsen består av ordförande och minst 5 övriga ledamöter.”

Ändringsförslaget innebär

dels att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen blir mer flexibelt än i dag och kan vara såväl en färre än i dag som ytterligare ledamöter än i dag

dels att stadgekravet om obligatoriska suppleanter tas bort.

Styrelsens motivering till ändringsförslagen

 1. a)Styrelsens upplever nuvarande absoluta stadgekrav på 6 ordinarie ledamöter utöver ordförande som onödigt fastlåst. Behovet av antalet styrelseledamöter kan variera från tid till annan. Det kan också vara så att det ett visst år är svårt att finna 7 (6 + 1) ledamöter.
 2. b)Stadgans obligatoriska krav på val av 3 suppleanter har inte uppfyllts av tidigare årsmöten. Ingen suppleant har utsetts. Med hänsyn till verkligheten är det styrelsens uppfattning att obligatoriska kravet på suppleanter tas bort.
 • 12.2

Styrelsen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för 2018 fastställs till:

Ordförande och 5 övriga ledamöter

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.453 - 8 716 080 - 15
After load theme required files 0.148 0.601 1 020 504 9 736 584 0 15
After WP INIT actions - 1.881 - 14 609 520 - 54
After Theme Init 0.172 1.905 1 138 720 14 727 736 11 65
Before Theme HTML output 0.172 1.905 1 139 576 14 728 592 11 65
BODY start 0.299 2.032 1 483 400 15 072 416 33 87
Before Page Header 0.313 2.046 1 487 832 15 076 848 38 92
After show menu 0.402 2.135 2 072 624 15 661 640 52 106
Before Page content 0.41 2.143 2 074 272 15 663 288 52 106
After Page content 0.907 2.64 2 909 832 16 498 848 55 109
After Footer 0.919 2.652 2 931 120 16 520 136 61 115
After Theme HTML output 0.928 2.661 2 923 960 16 512 976 67 121
WP PAGE OUTPUT END - 2.707 - 16 590 800 - 131