Info till medlemmar

Lysekil Holma GK:s ordinarie årsmöte avhålls 10 Februari

Tid 15:00   Plats: Brastad Folkets Hus

 

Förslag till föredragningslista vid Lysekil Holma GK:s ordinarie årsmöte

 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1  Fastställande av röstlängd för mötet.

2  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3  Fastställande av föredragningslista.

4  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera  mötesprotokollet.

6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10  Fastställande av medlemsavgifter och spelrätter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11  Val av

a klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år;

b 2 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år, samt val av 2 övriga ledamöter för en tid av 1 år;

c 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;

d (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

e (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

Klubbens ombud till BGDF-möte.

12  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13  Övriga frågor.

 

Inga motioner eller förslag har inlämnats. Underlag för mötet, kan erhållas på begäran  via mail från styrelsegk@holmagolf.se senast en vecka innan årsmötet.

God fortsättning på det nya året!

10 februari hålls ordinarie årsmöte för Lysekil Holma GK. Återkommer om plats och tid.
Eventuella motioner till mötet, skall enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet. 13 januari är sista datum för motioner via post eller mail.
Lysekil Holma GK, Holma 158, 454 91 Brastad alt. styrelsegk@holmagolf.se

Planerar ni en golfresa till 2019?

Vi tänkte informera dig om ett samarbete vi har med Lydinge Resort i Helsingborg. Det är en familjedriven golfanläggning med ett nybyggt hotell med relaxavdelningen. De har en trevlig golfbana med en restaurang med gott renommé. Funderar du på att arrangera en golfresa inför 2019 kan det vara värt att kolla in detta.

Det finns en ”boka tidigt”-rabatt som våra medlemmar får nyttja samt att de bjuder på fri entré till deras relax till våra medlemmar som bokar i god tid.

Vill ni ha ett skräddarsytt förslag på er resa kan ni klicka här: https://lydinge.com/boka/boka-golfpaket/

Eller så mailar ni ägaren Björn Gibrand direkt på bjorn@lydinge.com så återkommer dom med ett bra förslag på just er resa.

Minnesanteckningar från medlemsmötet den 25 november 2018

Bertil Johansson hälsar en fullsatt övervåning välkomna och börjar med att be kommittéordförandena att redogöra kort för säsongen som varit och framtiden.

Lisa Boström redogör för damkommitténs år. Konstaterar många nya men ändå färre än 100 damer i klubben. 2019 kommer att inledas med kick off och golfgympa.

Kent Lundqvist berättar om veterankommitténs tisdagstävlingar. Svårt att anpassa verksamheten så att fler damer känner sig välkomna. Kent uppmanar deltagarna att föreslå ny tävlingsledare för kommande säsong.

Herrkommittén, representerad av Thomas Franzén, redogör för för torsdagarnas omfattande herrgolfande. 738 ronder har genomförts, mestadels singeltävlingar. Thomas och Micke , som hållit i arrangemanget sedan starten för flera år sedan har sörjt för att två nya tar över 2019.

Tävlingskommittén genom Bertil Johansson rapporterar om 1955 tävlingsstarter och att ett omfattande tävlingsprogram för 2019 håller på att färdigställas.

Ungdomskommitténs verksamhet har skötts av Klas och några föräldrar. 23 juniorer har deltagit i varierande omfattning.

Sedvanlig prisutdelning till klubbmästarna förrättas av Bertil. Pristagarna är Helle Skarup (båda damklasserna), Tobbe Bengtsson (H22), Björn Lindblom (H40), Lars Martinsson (H50), Tomas Fahleson (H60) och Christer Sjöberg (H70). Handicapklassen herrar Håkan Larsson och Stora KM herrar Stefan Nyberg Eriksson. Pristagarna hyllades med applåder.

Bertil presenterar Bert Rylander, Vänersborg, som tilltänkt ny PRO.

Bankommittén genom greenkeeper Carina redogör för planerna för banan. Fokus ligger på dränering, nya banmarkeringar, mätpunkter, infoskyltar och gångvägar. Carina lovar återgå till tidigare klipplinjer med avsikten att göra banan lite mindre problematisk på vissa ställen. Taket på ladugården ska bytas och både banan och byggnaden planeras stänga 3 januari. Alltså blir bagskåpen inte tillgängliga efter detta datum.

Ingegerd Carlsson informerar om golfsimulatorn hos Allsport i Henån och de rabatter vi har där.

Lelle, nyanställd av bolaget sedan 1 oktober, presenterar sig och de arbetsuppgifter han är satt att sköta. Det kommer att handla om utveckling av verksamheten för att möta efterfrågan. Planer på en utbyggnad av kök och uteservering är långt framskridna, för att nämna ett exempel.

Thomas Franzén får på nytt ordet och presenterar en del nya medlemsförmåner för den som löser fullvärdigt medlemskap, och de klubbar vi kommer att ha olika typer av samarbeten med.Detaljerna kommer att presenteras på hemsidan. Här kan man förstås också läsa avgiften för de olika formerna av medlemskap och vilka förmåner som är kopplade till dessa. Fullvärdigt medlemskap höjs marginellt med 100 kr och kostnaden för vip-tillägget är fortsatt 2000 kr. (Avgifterna innefattar förstås en avgift till klubben på 400 kr för varje medlem, och har tillkommit i en förhandling att klubben bidrar med driftsbidrag för att hålla avgifterna nere.)

Thomas fick frågor kring ytterligare en toalett invid banan på backnine och hemsidans utformning.

Styrelsen fick en vänlig, men dock reprimand för undermålig presentation på hemsidan.

Bertil informerar om årsmötet den 10 februari 2019 och avslutar sammankomsten.

OBS! Efter den 1/1 kan ni kontakta Lars för bokning.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 3.115 - 56 773 856 - 20
After load theme required files 0.943 4.058 13 040 304 69 814 160 0 20
After WP INIT actions - 5.477 - 79 248 288 - 67
After Theme Init 0.961 5.495 13 183 392 79 391 376 11 78
Before Theme HTML output 0.961 5.495 13 183 832 79 391 816 11 78
BODY start 1.152 5.686 14 442 544 80 650 528 36 103
Before Page Header 1.156 5.69 14 446 696 80 654 680 41 108
After show menu 1.563 6.097 15 309 360 81 517 344 55 122
Before Page content 1.565 6.099 15 311 440 81 519 424 55 122
After Page content 1.687 6.222 16 366 392 82 574 376 80 147
After Footer 1.695 6.23 16 395 408 82 603 392 86 153
After Theme HTML output 1.699 6.234 16 371 088 82 579 072 91 158
WP PAGE OUTPUT END - 6.271 - 82 660 136 - 170