Årsmöte 2019 – Dagordning samt protokoll

Dagordning årsmöte 2020-02-09 Lysekil Holma Golfklubb

 

1  Fastställande av röstlängd för mötet.

2  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3  Fastställande av föredragningslista.

4  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera  mötesprotokollet.

6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10  Fastställande av medlemsavgifter och spelrätter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11  Val av

 1. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år;
 2. 5 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år.
 3. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 4. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
 5. klubbens ombud till BGDF-möte.

12  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13  Övriga frågor.

14 Mötet avslutas.

Justeras:

Ort och datum                            …………………………………………………………..

 

Underskrift………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                             Mötesordf.

 

Ort och datum                            …………………………………………………………..

 

Underskrift………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                             Justersman/kvinna

 

 

Ort och datum                            …………………………………………………………..

 

Underskrift………………………………………………………………………….

Lotta Colman

Årsmöte för Lysekil Holma GK 2018

Datum: Lördag den 10 februari 2018

Tid: Kl 15.00

Plats: Brastads Folkets Hus, Biografvägen 1, Brastad

Dagordning

 • 1Mötets öppnande
 • 2Mötets behöriga utlysande
 • 3Fastställande av röstlängd
 • 4Godkännande av dagordning
 • 5Val av mötesordförande
 • 6Val av mötessekreterare
 • 7Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
 • 8Verksamhetsberättelse 2017
 • 9Årsredovisning för 2017
 • 10Revisorernas Berättelse
 • 11Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2017
 • 12.1Styrelsens förslag (Proposition)
 1. a)Stadgeändring angående antal styrelseledamöter –Bilaga 1
 2. b)Stadgeändring angående suppleanter i styrelsen –Bilaga 1
 • 12.2Antalet ordinarie styrelseledamöter 2018 –Bilaga 1
 • 13Inkomna motioner
 • 14Medlemsavgift 2018
 • 15Budget 2018
 • 16Verksamhetsplan 2018
 • 17Valen

A: Val av ordförande för 2018

Mandattiden utgår för Bertil Johansson

B: Val av 1 ledamot på 2 år

Mandattiden utgår för Sven Lindvall och Björn Lindblom (Sven och Björn har förklarat sig ej stå till förfogande för omval)

C: Val av revisorer 2018

Mandattiden utgår för Mikael Baaz och Bengt Ingemansson

D: Val av valberedning 2018

Mandattiden utgår för Hasse Franzén och Stefan Axmark

 • 18Övriga Frågor
 • 19Avslutning

 

Bilaga 1:

 • 12.1I nuvarande § 25 i LHGK stadgar står:”Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter samt 3 suppleanter.”

Förslag från styrelsen

Styrelsen föreslår att ändring sker av stadgarna enligt följande: ”Styrelsen består av ordförande och minst 5 övriga ledamöter.”

Ändringsförslaget innebär

dels att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen blir mer flexibelt än i dag och kan vara såväl en färre än i dag som ytterligare ledamöter än i dag

dels att stadgekravet om obligatoriska suppleanter tas bort.

Styrelsens motivering till ändringsförslagen

 1. a)Styrelsens upplever nuvarande absoluta stadgekrav på 6 ordinarie ledamöter utöver ordförande som onödigt fastlåst. Behovet av antalet styrelseledamöter kan variera från tid till annan. Det kan också vara så att det ett visst år är svårt att finna 7 (6 + 1) ledamöter.
 2. b)Stadgans obligatoriska krav på val av 3 suppleanter har inte uppfyllts av tidigare årsmöten. Ingen suppleant har utsetts. Med hänsyn till verkligheten är det styrelsens uppfattning att obligatoriska kravet på suppleanter tas bort.
 • 12.2

Styrelsen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för 2018 fastställs till:

Ordförande och 5 övriga ledamöter

Protokoll Lysekil Holma Golfklubbs (LHGK) ordinarie årsmöte 2018

Datum: 2018-02-10
Plats: Brastads Folkets Hus, Biografvägen 1, Brastad
Tid: 15.00-16:30
Närvarande: 42 medlemmar
Från LHGK: Bertil Johansson Ordförande (ej närvarande)
Sven Lindvall Sekreterare (mötesordförande)
Malin Harryson Kassör
Krister Sjöberg Ledamot
Björn Lindblom Ledamot
Cecilia Dahlqvist Ledamot (ej närvarande)
Ingrid Browaldh Ledamot

§ 1 Mötets öppnande
Mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2 Mötets behöriga utlysande
Förklarades mötet behörigt utlyst.

§ 3 Fastställande av röstlängd
Fastställdes röstlängd utifrån samtliga närvarande medlemmar.

§ 4 Godkännande av dagordning
Föreliggande dagordning godkändes.

§ 5 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Sven Lindvall.

§ 6 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ingrid Browaldh

§ 7 Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Malin Harryson och
Ingemar Nilsson.

§ 8 Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelsen för 2017 föredrogs översiktligt av
mötesordföranden. Lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 9 Årsredovisning 2017
Årsredovisning för 2017 föredrogs av Malin Harryson och kommenterades
Lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 10 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse för 2017 lästes upp varur bl a framgick att
revisorerna förordade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017. Bokslut och balansräkning tillgängligt på mötet.

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2017
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 12.1 Propositioner
a) Förslag från styrelsen till stadgeändring angående antalet medlemmar i
Lysekil Holmas styrelse. Förslaget är att medlemsantalet går från det
precisa antalet ordförande + 6 övriga ledamöter till ordförande + minst 5
övriga ledamöter. Förslaget bifölls av mötet.
b) Förslag från styrelsen att stadgekravet om obligatoriska suppleanter tas
bort. Förslaget bifölls av mötet.

§ 12.2 Propositioner
Antalet ordinarie styrelseledamöter beslutades till 1 ordförande +5 övriga
ledamöter. Beslutades att kravet på obligatoriska suppleanter tas bort.

§ 13 Inkomna motioner
Motion inkommen från medlem angående namnändring av klubben. Krav är
att motionären är medlem och att motionen är inkommen i rätt tid. Mötet
anser att kraven är uppfyllda. Klas Eriksson beskriver bakgrund till
motionen. Enligt denna beskrivning syftar namnändringen till att tydliggöra
Holmas värden och historia för att bygga Holmas varumärke. Mötet tar
ställning till de tre alternativen som är namnbyte till Holma GK eller
Gullmarn GK eller att behålla befintligt klubbnamn Lysekil Holma GK.
Alternativen diskuteras och debatteras. Röstning och rösträkning resulterar i
en övervikt för att ett namnbytet avslås.

§ 14 Medlemsavgift 2017
Krister Sjöberg informerade om att den totala spelavgiften (spelrättsavgift
och medlemsavgift) för år 2018 är
VIP helår 8.800:
Senior helår 6.800:
Dubbelmedlemskap LHGK/Brastad GK 7.100
Vardagsmedlem 5.490
Grenfeemedlem 2.565:
Se hemsida för ytterligare information om medlemsavgift.
Godkändes av mötet.

§ 15 Budget 2018
Budget för 2018 föredrogs av kassör Malin Harryson och kommenterades.
Ett nollresultat budgeteras. Kassör upplyste att ett driftsbidrag till Holma
Golf AB som motsvarar 200:- / fullbetalande medlem avses utbetalas 2018
Målsättningen handlar om ca 400 medlemmar och 80.000: – Detta planeras
att tas in på tävlingsavgifter under säsongen. Antalet tävlingar är färre än
förra året men av hög kvalitet. Föreslagen budget godkändes.

§ 16 Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan för 2017 föredrogs av ledamot Björn Lindblom. I korthet
information om Friskvårdsbidraget, bibehålla och öka medlemsantalet,
Golfens Dag 26 maj, utveckla fadderverksamheten och värnande om och
bidra till att förbättra förståelsen för golfens regler och golfens
grundläggande värden. Tävlingsverksamhet.
Diskussion om hur kvittot som underlag för friskvårdsbidraget skall vara
formulerat och om det är klubb eller bolag som skall utfärda det.

§ 17 Valen
A: Val av ordförande för 2018
Valdes Bertil Johansson till ordförande för 2018 (omval)

B: Val av 1 ledamot på 2 är
Valdes Tommy Karlsson

C: Val av revisorer 2018
Valdes Mikael Baaz (omval) och Bengt Ingemansson (omval) till revisorer.

D: Val av valberedning 2018
Valdes Hasse Franzén (omval) och Stefan Axemark (omval) och tillval av
ytterligare medlem vilken fastställs i ett senare konstituerande möte .

§ 18 Övriga frågor
1. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar Sven Lindvall och Björn
Lindblom
2. Önskemål att vi arbetar åt samma håll (Leif Andersson)
3. Material till nya skåp beställt (Nils Trulsson) Efterlyser arbetskraft till
byggande av skåp
4.Önskemål om att höra nytt om banan (Ronny)
I korthet beskriver Nils Trulsson att arbete kommer att ske med vägar
broar, tees, dränering, klipplinjer, bunkrar, trädplantering

§ 19 Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och framförde också
sitt stora tack till alla ideella insatser som utförts under 2017 och förklarade
därefter mötet avslutat.

Sven Lindvall
(Årsmötesordförande)

Ingrid Browaldh
(Årsmötessekreterare)

Justeras: Malin Harryson
Justeras: Ingemar Nilsson

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 1.12 - 68 763 600 - 26
After load theme required files 0.288 1.408 15 274 984 84 038 584 0 26
After WP INIT actions - 1.607 - 94 297 312 - 48
After Theme Init 0.297 1.617 15 394 672 94 417 000 11 59
Before Theme HTML output 0.297 1.617 15 395 112 94 417 440 11 59
BODY start 0.414 1.733 16 852 088 95 874 416 33 81
Before Page Header 0.415 1.735 16 856 376 95 878 704 38 86
After show menu 0.46 1.78 17 946 696 96 969 024 52 100
Before Page content 0.462 1.781 17 948 936 96 971 264 52 100
After Page content 0.51 1.829 18 323 432 97 345 760 61 109
After Footer 0.535 1.855 19 341 112 98 363 440 69 117
After Theme HTML output 0.539 1.858 19 316 560 98 338 888 75 123
WP PAGE OUTPUT END - 1.878 - 98 427 848 - 133